Privacyverklaring

Deeplife, gevestigd te Margraten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Naam: Deeplife

Adres: ’t Rooth 11, 6269 NV

KvK-nr.: 59573864

Website: www.deeplife.nl

Telnr.: 06 – 226 277 20

Emailadres: info@deeplife.nl


Werkzaamheden 

Deeplife is het bedrijf van vrijgevestigd geestelijk verzorger Lieke van Dun. Onder geestelijke verzorging wordt verstaan: professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing. Geestelijk verzorgers bieden individuele begeleiding en groepsbegeleiding, meestal in de vorm van gesprekken. Zij gaan op zoek naar wat jou bezielt, kracht en inspiratie geeft, aansluitend bij jouw levensverhaal en achtergrond. 

Tenzij je hier anders over beslist, is de geestelijk verzorger verplicht geheimhouding in acht te nemen ten opzichte van alles wat haar in de uitoefening van haar beroep vertrouwelijk ter kennis is gekomen en alles wat zij heeft waargenomen en waarvan zij het vertrouwelijke karakter moet begrijpen. De geheimhouding blijft van kracht na beëindiging van het contract, ook na jouw overlijden.

 

Gedragsregels geestelijk verzorgers

Er zijn een aantal gedragsregels waaraan de geestelijk verzorger gehouden is bij de uitoefening van haar beroep ten aanzien van privacy. Deze gedragsregels zijn vastgelegd in de beroepscodes van de Vereniging voor Geestelijk VerZorgers (VGVZ). Voor jou biedt de beroepscode van deze instelling een normatieve basis voor de vertrouwensrelatie die je met de geestelijk verzorger aangaat. Tenslotte wordt de kwaliteit van de geestelijk verzorger geborgd door de Stichting Kwaliteit Geestelijk Verzorgers (SKGV).


Persoonsgegevens die ik verwerk

Deeplife verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De geestelijk verzorger verzamelt over jou en jouw omstandigheden slechts gegevens voor zover die van belang zijn voor de begeleiding. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres


Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Deeplife verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is

Om de factuur op te kunnen maken

Om mijn diensten te kunnen leveren


Opslag en bewaartermijn persoonsgegevens 

Deeplife bewaart jouw persoonsgegevens op een computer voor een duur van maximaal 15 jaar. Daarna draag ik er zorg voor dat jouw gegevens op de juiste wijze worden vernietigd. Ik draag er tevens zorg voor dat alleen ik toegang heb tot jouw persoonsgegevens.


Hoe ik persoonsgegevens beveilig 

Deeplife neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De opslag van je gegevens wordt beschermd door een wachtwoord op de computer dat alleen ik ken en door gebruik making van Avast anti-virus software om hacks te voorkomen. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@deeplife.nl


Aan wie ik persoonsgegevens doorgeef

Ik wissel uitsluitend gegevens uit met andere personen of instanties voor zover dat van belang is voor jou en met jouw toestemming. Wanneer ik op jouw verzoek brieven voor de huisarts of bedrijfsarts opstel zal ik deze altijd naar jou persoonlijk mailen, zodat je zelf kunt beslissen of en met wie je de brief wilt delen. Zou houd je zelf de regie.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over jouw apparaat. Deeplife maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Ik werk enkel met persoonsgegevens en houd geen gespreksdossiers bij, omdat elk gesprek begint vanuit een open insteek en recht wilt doen aan wat op dat moment voor jou relevant is. Daarbij werken we niet ergens naartoe, maar maken we een reis terug naar jezelf, en daarvoor hoeven geen doelen gesteld te worden, maar gaan we elke sessie onbevangen op ontdekkingstocht naar binnen waar zich het leven voor je ontvouwt. Dat maakt dat er geen verdere gegevens in te zien zijn dan je persoonsgegevens zoals hierboven genoemd. 


Klacht indienen

Deeplife wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Indien tegen mij een klacht wordt ingediend, ontslaat dat mij niet van mijn geheimhoudingsplicht. Indien doorbreking van de geheimhoudingsplicht noodzakelijk is, dien ik daarvoor jouw toestemming te hebben. Dit geldt ook wanneer een andere belanghebbende een klacht heeft ingediend. Ook dan geldt dat ik terughoudendheid in acht dien te nemen en dat ik de geheimhoudingsplicht alleen voor zover noodzakelijk voor mijn verdediging doorbreek.